شگفت انگیز امروز

لوستر آویز خطی

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-T.BK طوسی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 2 شعله چشمه نور کد 1901/2T.BK (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-WT سفید (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر 2 شعله چشمه نور کد 1901/2G.BK (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-WT سفید (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-BK مشکی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر 2 شعله چشمه نور کد 1901/2G.BK (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-BK مشکی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-G زیتونی (آفتابی)

21 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6386/1H-G زیتونی (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد 1230/4T.BK طوسی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۱,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-BK.BK مشکی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد 1230/4 طوسی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۱,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-WT.BK سفید

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-G.BK زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-BK.WT مشکی

19 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-WT.WT سفید

26 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1263/3-G.WT زیتونی

23 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر مدرن چشمه نور کد A6336 سفید (ریموت دار)

23 عدد موجود

قیمت اصلی ۴,۱۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۰۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز پنج شعله چشمه نور کد A1336/5

29 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۱۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۹۱,۹۰۰ تومان است.

لوستر چشمه نور کد N2665 مشکی

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۱۳,۳۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۰۸۹,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6362-BK مشکی (مهتابی)

22 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۲۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6362-WT سفید (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۲۸,۹۰۰ تومان است.

لوستر مدرن چشمه نور کد A6336 مشکی (ریموت دار)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۴,۱۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۰۴,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6377/1WT سفید (مهتابی)

34 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز شش شعله چشمه نور کد A1336/6

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۴۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۴۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6377/1WT سفید (آفتابی)

27 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز 4 شعله چشمه نور کد MO4403/4BK

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۴۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6358-BK مشکی (آفتابی)

28 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۵۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر ده شعله چشمه نور کد A1222/10-T-WT طوسی

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۱۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز چشمه نور کد L6357/1T طوسی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد 1230/4BK.BK

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۱,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6362-T طوسی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۴۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۲۸,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز چشمه نور کد L6357/1T طوسی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد A6357.T طوسی (ریموت دار)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۲,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد L6358-T طوسی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۳۵۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۵۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد 1230/4 مشکی زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۱,۹۰۰ تومان است.

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A1230/5WT.WT سفید

27 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۸۲,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد 1230/4 مشکی سفید

24 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۲,۹۰۰ تومان است.

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A1230/5BK.WT مشکی

19 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۸۲,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز خطی چیست؟
لوستر­­­هایی که در این دسته قرار می‌گیرند معمولا سه شعله‌ی کنار هم دارند. ارتفاع شعله‌ها قابل تنظیم هستند. این ویژگی باعث می‌شود بتوان لوستر آویز چشمه نور را به دو دستهٔ منظم و نامنظم تقسیم کرد. برهم زدن ارتفاع حباب‌ها موجب می‌شود در معماری مدرن کاربرد بیشتری داشته باشند. به لوسترهای سه شعله این دسته‌بندی، لوستر آشپزخانه نیز، گفته می‌شود. دلیل این نامگذاری، استفادۀ زیاد این نوع لوستر برای آشپزخانه است. یک لوستر آویز کوچک ، تأثیر بسیار بزرگی در استایل و زیبایی محیط شما می‌گذارد. شما می‌توانید انواع لوستر آویز با قیمت مناسب را در وبسایت ما مشاهده کنید.
نوردهی لوستر آویز
نور چراغ آویز سقفی رو به پایین و مستقیم است؛ به همین دلیل، بطور عمده در آشپزخانه استفاده می‌شوند. این لوسترها با نام چراغ آویز آشپزخانه نیز شناخته می‌شوند. همچنین، می‌توانید با نصب لامپ‌های کم مصرف با نور ملایم، از آویزهای تک‌ شاخه در اتاق خواب، اتاق کودک و راهروها استفاده کنید. حباب‌های سفید بیشتر در آشپزخانه‌ها استفاده می‌شوند. و حباب‌هایی با رنگ شامپاینی و دودی برای اتاق و راهرو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوردهی آویزها مناسب فضاهای کمتر از ده متر مربع است اما می‌توان از آویزهای شش شعله در هال و پذیرایی نیز استفاده کرد.

شعله‌­ی لوسترهای آویز معمولا بصورت حباب یا لاله است. بهتر است لوسترهای آویز را از فروشگاه آنلاین لوستر معتبر خریداری کنید؛ چرا که در صورت شکستن حباب یا لاله‌ها می‌توانید به آن‌ها رجوع کنید. ارتفاع شعله‌ها حداکثر یک متر است.
کاربرد لوستر آویز
همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردیم، لوستر آویز وزن کمی داشته و کاربردهای بسیاری دارد. می‌توانید از یک چراغ آویز چوبی برای تکمیل محیط روستیک خانه خود استفاده کنید. یا با استفاده از چند چراغ آویز اپن ، ظاهری مدرن به آشپزخانه خود بدهید. همچنین می‌توانید با خرید چراغ آویز اتاق خواب از محصولات لوستر چشمه نور ، حس و حال، نوردهی و ظاهر اتاق‌خواب خود را به طور کلی تغییر دهید. برای سفارش آویز برای اپن ، محصولات ما را مشاهده و به صورت آنلاین سفارش دهید.
قیمت لوستر آویز
این نوع از لوسترها، به دلیل وزن کم و متریال کم استفاده شده در ساخت آن‌ها، قیمت‌های نسبتا مناسبی دارند. شما می‌توانید انواع چراغ آویز ارزان قیمت را در وبسایت ما مشاهده کرده و به صورت آنلاین سفارش دهید.
چراغ آویز ارزان
اگر قیمت لوستر آویز برای شما معیاری مهم محسوب می‌شود، نگران نباشید. همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، به دلیل کم بودن وزن و مواد اولیه در تولید لوستر آویز، این دسته از لوسترها، قیمتی بسیار مناسب دارند. شما می‌توانید با خرید چراغ آویز ارزان ،زیبایی خاصی به محیط ببخشید. و در عین حال، خریدی مقرون به صرفه داشته باشید.
وزن لوستر آویز
ویژگی دیگر آویزها وزن سبک آن‌ها در مقایسه با نور زیاد آن است. این لوسترها برای سقف‌های سست مانند سقف‌های کاذب بسیار مناسب هستند.
لوستر آویز بلند
این نوع از لوستر آویز، کمی بلندتر از مدل‌های دیگر هستند و ارتفاع آن‌ها تا زمین، کمتر است. این نوع از لوستر، برای روشن کردن میز غذاخوری یا بالای میز وسط پذیرایی، بسیار مناسب هستند. نزدیک بودن منبع نور به زمین، باعث ایجاد فضایی گرم و صمیمی و البته منحصر به فرد می‌شود.
انواع لوستر آویز
آویزهای برنزی، آویز کریستالی، آویز چوبی، آویز فلزی و دایکاست و چراغ آویز مدرن

همین حالا قیمت لوستر آویز ارزان خود را مشاهده و به صورت آنلاین سفارش دهید.

☎ برای مشاورۀ رایگان محصولات، با ما تماس بگیرید: 02166712475
سوالات متداول شما در ارتباط با “لوستر آویز”

لوستر آویز چیست؟

لوستر­­­هایی که در این دسته قرار می‌گیرند معمولا سه شعله کنار هم دارند. ارتفاع شعله‌ها قابل تنظیم هستند. این ویژگی باعث می‌شود بتوان لوستر آویز چشمه نور را به دو دستهٔ منظم و نامنظم تقسیم کرد.

نوردهی لوستر آویز چجوریه؟

نور چراغ آویز سقفی رو به پایین و مستقیم است؛ به همین دلیل، بطور عمده در آشپزخانه استفاده می‌شوند. این لوسترها با نام چراغ آویز آشپزخانه نیز شناخته می‌شوند.

شعله‌­ی لوسترهای آویز چه شکلیه؟

شعله‌­ی لوسترهای آویز معمولا بصورت حباب یا لاله است. بهتر است لوسترهای آویز را از فروشگاه آنلاین لوستر معتبر خریداری کنید؛ چرا که در صورت شکستن حباب یا لاله‌ها می‌توانید به آن‌ها رجوع کنید. ارتفاع شعله‌ها حداکثر یک متر است.

کاربرد لوستر آویز چیه؟

لوستر آویز وزن کمی داشته و کاربردهای بسیاری دارد. می‌توانید از یک چراغ آویز چوبی برای تکمیل محیط روستیک خانه خود استفاده کنید.

قیمت لوستر آویز

این نوع از لوسترها، به دلیل وزن کم و متریال کم استفاده شده در ساخت آن‌ها، قیمت‌های نسبتا مناسبی دارند.

از کجا چراغ آویز ارزان بخریم؟

اگر قیمت لوستر آویز برای شما معیاری مهم محسوب می‌شود، نگران نباشید. به دلیل کم بودن وزن و مواد اولیه در تولید لوستر آویز، این دسته از لوسترها، قیمتی بسیار مناسب دارند.